การรับประกัน

QUALITY WARRANTY
สินค้าของเราผ่านการทดสอบการใช้งานจริง เพื่อรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสูงสุด
เราจึงสามารถรับประกันคุณภาพสินค้า (Limited Warranty) ครอบคลุมถึงวัสดุ
และข้อบกพร่องจากการผลิตสินค้า


 รายละเอียดการรับประกันสินค้า
โซฟาอิสซาเบลล่า แกลเลอเรีย ผ่านการทดสอบการใช้งานจริง เพื่อรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสูงสุดด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถรับประกันคุณภาพสินค้า ซึ่งครอบคลุมถึงวัสดุและข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตสินค้าภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุในใบรับประกันนี้
...กรุณานำใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือใบรับประกันสินค้ามาแสดงเพื่อขอรับสิทธิ์ตามใบรับประกันนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือใบรับประกันสินค้ามาแสดง...

 


 รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน
          การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนด) นับจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกันอันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่างๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานแบบผิดวิธี รอยขีดข่วน ขาด คราบสกปรก และรอยเปื้อน สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน สินค้าขึ้นรา สินค้าถูกปลวกหรือมอดกิน ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ สินค้าขายตามสภาพ สินค้าตัวโชว์ สินค้า Clearance Sales และสินค้าสั่งตัด สั่งผลิต ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุชิ้นส่วนในรายการเดียวกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาการซ่อมแซม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน
         
          หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น

         
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของ 
บริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันนี้ครอบคลุมถึงการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางE-SHOPPING

 

Powered by MakeWebEasy.com